Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje teikia:

Šeimos gydytojas (bendrosios praktikos gydytojas).
Pediatras (vaikų ligų gydytojas).
Terapeutas (vidaus ligų gydytojas).
Gydytojas akušeris ginekologas.
Gydytojas chirurgas.
Bendrosios praktikos slaugytojas.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašę prie sveikatos priežiūros įstaigos ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
 2. Įstaiga teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir (ar) Įstaigos vadovo/direktoriaus įsakymai. Informacija apie mokamas paslaugas yra skelbiama Įstaigos registratūroje ir internetinėje svetainėje.
 3. Iškvietimai į namus vykdomi Įstaigos vadovo/direktoriaus nustatyta tvarka, t.y. 1-2 valandas prieš arba po tiesioginio pacientų aptarnavimo įstaigoje.
 4. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS

 

Paslaugos pavadinimas Pastabos
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

·       pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų).

Paslaugos, numatytos sudarytoje sutartyje su Panevėžio TLK, teikiamos asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu.
Skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

·       kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga;

·       glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga;

·       fiziologinio nėštumo priežiūra;

·       vaikų iki 1 metų amžiaus sveikatos priežiūra;

·       neįgaliųjų sveikatos priežiūra;

·       vaikų imunoprofilaktika;

·       moksleivių paruošimas mokyklai;

·       slaugos personalo paslaugos namuose;

·       būtinosios medicinos pagalbos teikimas;

·       asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai;

·       kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją.

Paslaugos, numatytos sudarytoje sutartyje su Panevėžio TLK, teikiamos asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu.
Iš PSDF finansuojamos paslaugos, teikiamos vykdomose programose dalyvaujantiems asmenims. Paslaugos, numatytos sudarytoje sutartyje su Panevėžio TLK, teikiamos asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS

Paslaugos pavadinimas Pastabos
Sveikatos tikrinimas:

·       įsidarbinančiųjų ir periodiškas nuolatos dirbančiųjų;

·       vairuotojų mėgėjų;

·       vykstančiųjų į užsienį.

Remiantis įstaigos patvirtintu kainininku.
Specifiniai kraujo, šlapimo ir koprologinių mėginių tyrimai. Remiantis įstaigos patvirtintu kainininku.
Savo iniciatyva pacientų pasirenkamos brangiau kainuojančios paslaugos, medžiagos, procedūros. Mokama dalinai, padengiant skirtumą tarp pasirenkamų ir faktinių paslaugų, medžiagų, procedūrų kainų, finansuojamų iš PSDF.
Savo iniciatyva pasirenkamos papildomos paslaugos ar procedūros. Remiantis įstaigos patvirtintu kainininku.

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGA IR APTARNAVIMO JOJE TVARKA

 

 1. Skubos tvarka priimami pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.
 2. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
 3. Pacientai, atvykę į Įstaigą, kreipiasi į Registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų amžiaus).
 4. Pacientai pas savo gydytoją gali iš anksto užsiregistruoti atvykę į Registratūrą, paskambinę telefonu ar naudodamiesi internetine registracijos programa.
 5. Registruodamiesi atvykę į Įstaigą, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė, kabineto numeris.
 6. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą arba asmens kodą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo kabineto numerį.
 7. Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinės registracijos programoje ir įsimena arba atsispausdina pasirinkto priėmimo informaciją (data, laikas, kabineto numeris, gydytojo pavardė).
 8. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
 9. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas teikia būtinąją medicininę pagalbą ar aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
 10. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku:
  • Jis privalo apie tai pranešti paskambindamas telefonu į Registratūrą ir tuo pačiu gali susitarti dėl kito priėmimo laiko.
  • Turi anuliuoti savo internetinę registraciją ir gali pasirinkti kitą esantį laisvą priėmimo laiką, jei registravosi internetu.
 11. Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį. Kitas ar kiti įstaigoje dirbantys gydytojai aptarnauja pas sergantį kolegą užsiregistravusius asmenis.
 12. Diagnostikos kabinetuose, laboratorijose, procedūrų kabinetuose, pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu.
 13. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) arba neturi siuntimo, už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats.
 14. Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą.
 15. Registratūroje paruoštus medicininius paciento dokumentus į gydytojo kabinetą nuneša Registratūros darbuotojai.
 16. Paciento medicininius dokumentus iš vieno kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai.
 17. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytoja tvarko asmenų medicininius dokumentus, tokius kaip dokumentai skirti siunčiant į NDNT, reabilitacijai ir pan. Asmens sveikatos istorijas ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos korteles medicinos darbuotojai grąžina į Registratūrą.
 18. Pacientų kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

PASTABA: Išankstinė registracija atliekama vadovaujantis principu, jog pacientams privaloma sudaryti sąlygas pasirinkti priėmimo laiką gydytojo konsultacijai ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo paciento kreipimosi į įstaigą (atvykus į registratūrą, registruojantis telefonu ar internetu). Pacientai registruojami gydytojo konsultacijai 15 min. intervalu. Būtinoji medicinos pagalba teikiama skubos tvarka, nesiremiant išankstinės registracijos principais. Esant ūmiems sveikatos sutrikimams, asmenys, atvykę į įstaigą, įterpiami į išankstinės registracijos eilę ir aptarnaujami ne vėliau nei per 1 valandą nuo kreipimosi į įstaigos registratūrą.

Pacientai skundus, pageidavimus bei pasiūlymus dėl kreipimosi, registravimosi pas gydytoją, laukimo eilių, taip pat dėl paslaugų teikimo ir aptarnavimo gali teikti remiantis įstaigos vadovo patvirtinta „Pacientų skundų ir pageidavimų nagrinėjimo tvarka“.

 PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ir pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 2. Pacientams turi būti suteiktos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
 3. Pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 4. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su teikiamų nemokamų paslaugų sąrašu bei mokamų paslaugų kainynu pacientai gali susipažinti įstaigos Registratūroje.
 5. Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka tėvai ar globėjai) arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą vieną pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją taip, kaip numato teisės aktai.
 6. Paciento pasirinkimas įforminamas prašymu registruotis gydymo įstaigoje, kuriame turi būti nurodoma: paciento vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas bei dokumento, patvirtinančio, kad pacientas apdraustas, serija ir numeris, kontaktinis telefonas.
 7. Pacientas, norėdamas pakeisti gydytoją, Registratūroje turi užpildyti Prašymą gydytis pas kitą gydytoją.
 8. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas.
 9. Pacientas turi būti informuotas apie Įstaigos vidaus tvarką.
 10. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
 11. Pacientui pageidaujant, jis turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje.
 12. Pacientui pageidaujant, gydytojas privalo jam paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę.
 13. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 14. Nepilnametis (nuo 16 iki 18 metų amžiaus) pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams ir jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.
 15. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.
 16. Lankydamasis Įstaigoje pacientas privalo:
  • Gerbti Įstaigos darbuotojus ir kitus pacientus.
  • Laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.
  • Netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų.
  • Laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos.
  • Tausoti Įstaigos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 17. Pacientas privalo informuoti atvykęs į Registratūrą apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.
 18. Pacientas gydančiajam gydytojui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan., nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo.
 19. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai bei perspėti apie galimas komplikacijas.