Prisirašymas prie klinikos

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS (PASPĮ) TVARKA

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti norimą gydytoją. Pasirinkęs gydytoją, asmuo įstaigos registratūroje turi užpildyti tam tikros formos prašymą (forma Nr.025-025-1/a). Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, atvykus į įstaigos registatūrą jums padės ar rekomenduos personalas pasirinkti vieną iš dirbančių gydytoją. Asmuo patvirtina pasirašydamas anksčiau minėtą prašymą. Ir nuo prisirašymo datos asmeniui bus teikiama pirminio lygio kvalifikuota pagalba Mūsų gydymo įstaigoje.

 

Pakeisti asmens sveikatos priežiūros įstaigą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo asmuo išbraukiamas automatiškai, todėl gyventojams tuo rūpintis nereikia. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 

Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).

 

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas:

 1. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).
 2. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

 

Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Asmens apdraustumas privalomuoju sveikatos draudimu gydymo įstaigose tikrinamas pagal asmens kodą, jei asmuo jo neturi – pagal identifikacinį numerį, kuris suteikiamas asmeniui be asmens kodo, bet apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, išduodant privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą.

 

GYDYMO ĮSTAIGOSE ASMENYS PRIVALO PATEIKTI KURĮ NORS VIENĄ IŠ TOLIAU IŠVARDINTŲ ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ:

 • asmens pasą;
 • asmens tapatybės kortelę;
 • vairuotojo pažymėjimą;
 • naujos formos socialinio draudimo pažymėjimą;
 • kt. dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.

 

P.S. „Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) laikomi asmenys, kurie moka PSD įmokas ir neturi PSD įmokos skolos bei yra sumokėję einamojo mėnesio įmoką, taip pat tie asmenys, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Draudžiamieji, kurie PSD įmokų nemokėjo ir nepateko į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašus, gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir naudotis jų paslaugomis, tačiau tokiu atveju planinės paslaugos jiems yra mokamos.” Jei asmuo turi klausimų dėl PSD, jis turi kreiptis į Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrių (Respublikos 66, Panevėžys), arba skambinti bendruoju ligonių kasų tel. Nr. (8 5) 232 2222.”

 

Privalomuoju sveikatos draudimu draustam ir klinikoje registruotam asmeniui yra teikiama ne tik būtinoji medicinos pagalba, bet ir visos teisės aktais nustatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims teikiamos be jokio papildomo mokesčio. Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), už medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą) jis turi mokėti pats (pagal nustatytus bazinius paslaugų dydžius).
PSD yra draudžiami:
 • Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje;
 • leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsieniečiai (išskyrus asmenis, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas), kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos teritorinėse užimtumo tarnybose kaip bedarbiai, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;
 • nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
 • užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;
 • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
 • perkeliamieji asmenys.
Apdraustaisiais PSD laikomi:
 • Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 2–11 dalyse nurodyti asmenys (išskyrus draudėjus), kurių PSD galioja šio Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka;
 • Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti valstybės lėšomis draudžiami asmenys, kurių PSD galioja šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti PSD įmokas arba už kuriuos šios įmokos yra mokamos pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 1–7 ir 9 dalis), laikomi:
 • asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;
 • teritorinėse užimtumo tarnybose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių užimtumo tarnybų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys;
 • nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
 • moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo;
 • vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų;
 • asmenys iki 18 metų;
 • Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, mokiniai, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
 • nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą;
 • vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);
 • asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;
 • asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą;
 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;
 • asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;
 • buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;
 • valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;
 • asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;
 • nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
 • nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;
 • asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka;
 • perkeliamieji asmenys;
 • Lietuvos Respublikoje nuolat ar laikinai gyvenantys asmenys, kurie gauna bet kurios rūšies pensiją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos draudimą, taikymas numatytas šiose tarptautinėse sutartyse
 • suimtieji ir nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes.
Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos karių, taip pat privalomosios karo tarnybos karių, paskelbus mobilizaciją pašauktų į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo, užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, taip pat užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo kalinimo vietose, nuteistųjų laisvės atėmimu asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, ir asmenų, padariusių visuomenei pavojingą veiką, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą. Prieiga per internetą: