Prisirašymas prie klinikos

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS (PASPĮ) TVARKA

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti norimą gydytoją. Pasirinkęs gydytoją, asmuo įstaigos registratūroje turi užpildyti tam tikros formos prašymą (forma Nr.025-025-1/a). Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, atvykus į įstaigos registatūrą jums padės ar rekomenduos personalas pasirinkti vieną iš dirbančių gydytoją. Asmuo patvirtina pasirašydamas anksčiau minėtą prašymą. Ir nuo prisirašymo datos asmeniui bus teikiama pirminio lygio kvalifikuota pagalba Mūsų gydymo įstaigoje.

 

Pakeisti asmens sveikatos priežiūros įstaigą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo asmuo išbraukiamas automatiškai, todėl gyventojams tuo rūpintis nereikia. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 

Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).

 

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas:

 1. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).
 2. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

 

Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Asmens apdraustumas privalomuoju sveikatos draudimu gydymo įstaigose tikrinamas pagal asmens kodą, jei asmuo jo neturi – pagal identifikacinį numerį, kuris suteikiamas asmeniui be asmens kodo, bet apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, išduodant privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą.

 

GYDYMO ĮSTAIGOSE ASMENYS PRIVALO PATEIKTI KURĮ NORS VIENĄ IŠ TOLIAU IŠVARDINTŲ ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ:

 • asmens pasą;
 • asmens tapatybės kortelę;
 • vairuotojo pažymėjimą;
 • naujos formos socialinio draudimo pažymėjimą;
 • kt. dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.

 

P.S. „Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) laikomi asmenys, kurie moka PSD įmokas ir neturi PSD įmokos skolos bei yra sumokėję einamojo mėnesio įmoką, taip pat tie asmenys, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Draudžiamieji, kurie PSD įmokų nemokėjo ir nepateko į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašus, gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir naudotis jų paslaugomis, tačiau tokiu atveju planinės paslaugos jiems yra mokamos.” Jei asmuo turi klausimų dėl PSD, jis turi kreiptis į Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrių (Respublikos 66, Panevėžys), arba skambinti bendruoju ligonių kasų tel. 8 700 88888.”

 

Apdraustaisiais Valstybės lėšomis laikomi:

 • asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją;
 • darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą;
 • nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
 • moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo;
 • vienas iš tėvų (įtėvių) auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių) auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų;
 • asmenys iki 18 metų;
 • Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys ES valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
 • valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
 • vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų;
 • asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;
 • asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą;
 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose
 • įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;
 • asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;
 • buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;
 • valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;
 • asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;
 • nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
 • papildomą ir laikiną apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai: asmenys iki 18 metų, asmenys, kuriems nustatyta liga ar organizmo būklė, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą, vieniši tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus, moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo, asmenys, kuriems sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius.